1
1

O Przedszkolu

Publiczne Przedszkole „Karmelkowy Zakątek” z oddziałem integracyjnym, przy ul. Zbożowa 4 w Krakowie (30-002), zlokalizowane jest w Śródmieściu/Krowodrzy, w pobliżu parku Kleparskiego.
Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi, w tym dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 2,5 do 7 lat, od poniedziałku do piątku, w godz. od 06:30 do 17:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, trzytygodniowej przerwy remontowej oraz innych dni ustalonych z Rodzicami podczas pierwszego zebrania.
Pobyt Dziecka przez 5 godzin dziennie jest bezpłatny, każda kolejna rozpoczęta godzina to 1 zł lub 0,50 zł (w przypadku Rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny). Pobyt dzieci 6-letnich odbywających roczne przygotowanie przedszkolne jest bezpłatny.

Przedszkole posiada własny plac zabaw, a bliskość parku (przy Forcie) i miejsc związanych z kulturą i sztuką, pozwala dzieciom aktywnie spędzać czas poza przedszkolem.
Sale przedszkolne wyposażone są w oczyszczacze powietrza, klimatyzatory, ciekawe kąciki tematyczne.
Posiłki przedszkolne przygotowywane są przez kuchnię z wieloletnim doświadczeniem i sprawdzonymi dostawcami, zlokalizowaną w pobliskiej szkole, zatrudniającą wykwalifikowanych kucharzy i dietetyków, dzięki czemu jest możliwość wyboru odpowiedniej diety dla Dziecka.

Naszym podopiecznym zapewniany bezpieczny, kreatywny i pełen wrażeń pobyt w serdecznej atmosferze 🙂
Aktualnie Przedszkole obejmuje opieką ponad 40 dzieci w wieku od 3 – 7 lat. Kolorowe Serduszka, Kolorowe Bąbelki i Kolorowe Kropelki, maksymalnie do 16 dzieci w grupie.

Maluszki

Kolorowe Serduszka
(2,5 – 3 latki)
Wychowawca:
p. Sylwia Mróz
Nauczyciel wspomagajacy
/oligofrenopedagog:
Agnieszka Kasprzyk

Średniaki

Kolorowe Bąbelki
(3, 4 – latki)
Wychowawca:
p. Beata Ogórek
Nauczyciel wspomagający
/oligofrenopedagog:
Agnieszka Adamus

Starszaki

Kolorowe Kropelki
(5 – 6 latki)
Wychowawca:
p. Lidia Wilczyńska
Nauczyciele wspomagający
/ oligofrenopedagog:
p. Julita Jakubaszek

psycholog: Michalina Juraszczyk
nauczyciel wych. przedszkolnego:
Karolina Ulman
pomoc nauczyciela: Agnieszka Zgoda

Misja Przedszkola

W naszym przedszkolu Dziecko:

 • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,
 • jest twórcą,
 • obcuje ze sztuką,
 • zdobywa wiedzę, umiejętności i doświadczenie poprzez aktywne metody pracy,
 • poznaje świat wszystkimi zmysłami,
 • zna swoje prawa,
 • poznaje humanistyczny system wartości: piękno, prawda, dobro,
 • uczy się przestrzegać przyjętych przez zbiorowość przedszkolną norm i umów,
 • staje się wrażliwsze i przyjaźnie nastawione do świata.

Podstawa programowa

Wiek przedszkolny to bardzo ważny okres w życiu każdego młodego człowieka. Nauczyciel wybiera odpowiednie metody i formy pracy, które są dostosowane do wieku, możliwości, a także zainteresowań dziecka. W „Karmelkowym Zakątku” stosujemy metody czynne:

 • Metodę ćwiczeń – dzieci są pobudzane do naśladownictwa i utrwalania pewnych czynności. Ćwiczenia te wzbogacają ich ruchową sprawność, ale nie tylko. Metoda ćwiczeń wzbogaca wiedzę i umiejętności praktyczne.
 • Metodę zadań stawianych dziecku – metoda oparta na samodzielnej działalności dziecka. Inspirowanie do odkrywania nowych zjawisk, rozwiązywania problemów i wyciągania wniosków.
 • Metodę kierowania własną działalnością dziecka – w tej metodzie nauczyciel zobowiązany jest do inspirowania dziecka oraz zachęcania go do samodzielnej działalności, samorozwoju.
 • Metodę samodzielnych doświadczeń – nauczyciele stwarzają warunki do spontanicznych zachowań, postępowań oraz zabawy. Dzieci uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Według M. Kwiatkowskiej najlepsze wyniki osiągają metody czynne wykorzystywane wraz z połączeniem metod słownych i percepcyjnych. W związku z tym w naszej pracy stosujemy również metody słowne:

 • Metoda żywego słowa
 • Instrukcje i objaśnienia
 • Sposoby społecznego porozumienia
 • Opowiadania, rozmowy, zagadki

Do kolejnej grupy zaliczamy metody percepcyjne:

 • Metodę przykładu – nauczyciel jako wzór do naśladowania.
 • Metodę pokazu i obserwacji – dzieci mają możliwość oglądania opisywania przedmiotów, zjawisk przyrodniczych lub wykonywania uczą się wykonywania nowej czynności.
 • Metodę udostępniania sztuki poprzez oglądanie obrazów lub innych dzieł sztuki, słuchanie utworów muzycznych, utworów literackich.

Nauczyciele pracujący w „Karmelkowym Zakątku”, aby osiągnąć jak najlepsze efekty w swojej pracy, wykorzystują nowoczesne metody.

1. W zajęciach edukacyjnych:

 • Metoda czynnościowego nauczania matematyki wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej – metoda sprzyja rozwojowi inteligencji operacyjnej dzieci, uodparnia je na sytuacje trudne i rozwija ich umiejętności matematyczne przy wykorzystaniu naturalnych sytuacji życia codziennego.
 • Metoda nauki czytania Ireny Majchrzak (grupy młodsze)– imię dziecka jest słowem otwierającym świat pisma. Słowo – klucz, za pomocą którego dziecko może w sposób dla siebie najłatwiejszy i najbardziej naturalny odkryć strukturę pisma czyli relację między wyrazem napisanym a słowem mówionym i relację brzmieniową między literą a fonemem.
 • Metoda symultaniczno-sekwencyjna (pięciolatki i sześciolatki) –nauka czytania sylabami J.Cieszyńskiej.
 • Metoda Paula Dennisona – Kinezjologia edukacyjna – opiera się na założeniu, iż uczenie się nie jest procesem odbywającym się wyłącznie w mózgu. Psychika i ciało powinny funkcjonować harmonijnie. Dzieci wykonują ćwiczenia (Gimnastyka Mózgu) by wzbogacić odpowiednie partie mózgu o nowe połączenia nerwowe, pobudzają do działania obie półkule jednocześnie. Gimnastyka Mózgu zapewnia powodzenie
  w uczeniu się, ułatwia komunikowanie, uczy koncentracji na wykonywanej czynności, stymuluje do aktywności, rozwija twórcze myślenie.
 • Pedagogika zabawy „Klanza”– metoda pracy z grupą , angażuje emocjonalnie uczestników , pobudza do twórczego działania , inspiruje do maksymalnego wykorzystywania swoich możliwości , a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji .
 • Zabawy badawcze, doświadczania, obserwacje przyrodnicze

2. W zajęciach muzyczno-ruchowych

 • Metoda K.Orffa – jego zdaniem muzyka wywodzi się z mowy, ruchu i gestu. Według K. Orffa wykorzystane i przetworzone na język muzyczny powinno być to, co dziecku najbliższe: słowo, gest, ruch, otoczenie. Wykorzystujemy grę na instrumentach, ruch przy muzyce, tworzenie muzyki.
 • Metoda E.J. Dalcroze`a – metoda polega na wyjściu od muzyki (wysłuchanej piosenki, improwizacji muzycznej) do wiedzy o muzyce. Głównym zadaniem jest poszukanie drogi do muzyki poprzez różnego rodzaju działania twórcze, ćwiczenia słuchowe, głosowe, ruchowe, słuchowo-głosowo-ruchowe.
 • Metoda Dobrego Startu – najważniejszym elementem tej metody są zajęcia ruchowo – słuchowo – wzrokowe, w czasie których dzieci w rytm melodii rysują różne znaki graficzne.
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki klasycznej wg B.Strauss – dzieci słuchają muzyki klasycznej i w tym czasie wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych są to proste ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane z każdym utworem muzycznym.
 • Technika relaksacyjna – wpływa na kształtowanie pozytywnych emocji wśród dzieci. Polega na słuchaniu krótkich utworów lub fragmentów odpowiednio dobranej muzyki artystycznej, poważnej. Muzyka relaksacyjna ma bardzo duży wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie.

3. W zajęciach sportowych

 • Metoda opowieści ruchowej.
 • Gimnastyka twórcza R. Labana – ćwiczenia gimnastyczne powinny mieć formę zadań otwartych, które zapewniają swobodę i możliwość decydowania o sposobie wykonywania ruchu, a tym samym wyrażania swojej indywidualności. każdy ćwiczący wykonuje zadania ruchowe na swój sposób (bez pokazu).
 • Elementy metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – ćwiczenia mające za zadanie doprowadzić do poznania własnego ciała, wyodrębnienia własnej tożsamości. Wiele ćwiczeń wykonywanych jest z partnerem. Mają on na celu wytworzenie wzajemnego zaufania, zrozumienie, a także nauczenia współpracy.
 • Gimnastyka rytmiczna Rytmy – R. Przyborowska-Wynimko – ćwiczenia ruchowe wyzwalają naturalne formy ruchu. Zabawy na przemian wzmacniają i osłabiają ekspresję ruchową. ruch wykonywany jest zgodnie z zasadami ekonomii wysiłku. Eliminuje niepotrzebne napięcia mięśniowe u dzieci. Do opracowanych ćwiczeń gimnastycznych powstała muzyka nagrana na kasetę „ RYTMY”.
 • Gimnastyka rytmiczna – i M. Kniessów – w metodzie tej liczy się dobre samopoczucie, przyjemne przeżycia i radość ruchu. Następuje stapianie się muzyki i rytmicznych ruchów. W ćwiczeniach jest dużo improwizacji, indywidualnej interpretacji muzyki, rytmu i sposobów użycia przyboru: dużo elastyczności, płynności i swobody ruchu.
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej.
 • Gimnastyka z nietypowymi przyborami – dzieci ćwiczą np. z plastikowymi butelkami, gazetami, wstążkami itp.

4. W nauczaniu języka angielskiego:

 • Metoda Reagowania Całym Ciałem – opiera się na rozumieniu i wykonywaniu instrukcji nauczyciela. Sprawdzianem zrozumienia poleceń nauczyciela jest wykonanie czynności. Jest to skuteczna metoda nauczania dzieci, dzięki zaangażowaniu ich w zajęcia ruchowe, motywowaniu do uważnego słuchania oraz respektowaniu ich prawa do okresu ciszy.
 • Metoda komunikacyjna – na stworzeniu luki informacyjnej (information gap) i zasadzie celowego działania. Aby zaspokoić swoją ciekawość i zdobyć potrzebną informację, uczniowie przekazują sobie nawzajem brakujące elementy całości. Komunikacja jest ważniejsza niż poprawność wypowiedzi.
 • Metoda audiolingwalna – główny nacisk kładzie na poprawne powtarzanie słów i fraz językowych za wzorem (nagraniem lub nauczycielem) chórem i/lub indywidualnie. Korekta błędów następuje natychmiast po zakończeniu ćwiczenia.
 • Metoda audiowizualna – wykorzystuje dźwięk (nagranie) w połączeniu z ilustracją. Jest bardziej atrakcyjna dla dzieci dzięki wykorzystaniu różnych bodźców.
 • Metoda projektów – nadrzędnym celem tej metody jest utrwalanie i zastosowanie wcześniej poznanych słów i struktur. Ponadto nie można pominąć korzyści poznawczych i społeczno emocjonalnych wynikających z zastosowania pracy projektowej.

Opłaty

WYŻYWIENIE (całodzienne, 4 posiłki)
 • 14 zł  (I i II śniadanie, 2-daniowy obiad, podwieczorek), napoje bez ograniczeń.
  Istnieje możliwość wykupienia niepełnego wyżywienia oraz wybór specjalnych diet dostosowanych do Dzieci (alergików) – cena ustalona jest indywidualnie.
WYPRAWKA na 2019/2020:
 • 300 zł dla nowego Dziecka (płatne w ratach: 200 zł semestr I i 100 zł semestrII)
 • 250 zł dla kontynuującego Dziecka (płatne w ratach: 150 zł semestr I i 100 zł semestrII)
ZNIŻKI:
 • rodzeństwo Dziecka uczęszczającego do Przedszkola „Karmelkowy Zakątek”,
 • rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w ramach podstawy programowej (bezpłatne):
 • wychowanie fizyczne,
 • religia,
 • język angielski,
 • rytmika.
Zajęcia dodatkowe FAMILY PROJECT (zajęcia płatne, dobrowolne):
 • Język angielski
 • Język francuski
 • Taekwondo
 • Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • Kids dance
 • Balet
 • Kodowanie KOSMOS
 • Warsztaty 2 x w miesiącu ( np. warsztaty podróżniczo-przyrodnicze, teatrzyk, warsztaty chemiczne, dogoterapia)
 • Joga dla dzieci z elementami mindfulness i NVC
 • Zajęcia sensoryczno- ruchowe rodzic + dziecko
 • Robotyka.

Kadra