Skip to main content
 
 
 
 
 
1
1

O Przedszkolu

Publiczne Przedszkole „Karmelkowy Zakątek” z oddziałem integracyjnym, przy ul. Zbożowa 4 w Krakowie (30-002), zlokalizowane jest w Śródmieściu/Krowodrzy, w pobliżu parku Kleparskiego.
Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi, w tym dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 2,5 do 7 lat, od poniedziałku do piątku, w godz. od 07:00 do 17:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, trzytygodniowej przerwy remontowej oraz innych dni ustalonych z Rodzicami podczas pierwszego zebrania.
Pobyt Dziecka przez 5 godzin dziennie jest bezpłatny, każda kolejna rozpoczęta godzina to 1 zł lub 0,50 zł (w przypadku Rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny). Pobyt dzieci 6-letnich odbywających roczne przygotowanie przedszkolne jest bezpłatny.

Przedszkole posiada własny plac zabaw, a bliskość parku (przy Forcie) i miejsc związanych z kulturą i sztuką, pozwala dzieciom aktywnie spędzać czas poza przedszkolem.
Sale przedszkolne wyposażone są w oczyszczacze powietrza, klimatyzatory, ciekawe kąciki tematyczne.
Posiłki przedszkolne przygotowywane są przez kuchnię z wieloletnim doświadczeniem i sprawdzonymi dostawcami, zlokalizowaną w pobliskiej szkole, zatrudniającą wykwalifikowanych kucharzy i dietetyków, dzięki czemu jest możliwość wyboru odpowiedniej diety dla Dziecka.

Naszym podopiecznym zapewniany bezpieczny, kreatywny i pełen wrażeń pobyt w serdecznej atmosferze 🙂
Aktualnie Przedszkole obejmuje opieką ponad 40 dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat. Artyści, Poszukiwacze i Ogrodnicy, maksymalnie do 16 dzieci w grupie.

Artyści

Wychowawcy – terapeuci:
Małgorzata Kęs

Pomoc nauczyciela:
Sandra Knysak

Poszukiwacze

Wychowawca:
Magdalena Mlostek

Pomoc nauczyciela:
Agnieszka Zgoda

Ogrodnicy

Wychowawca:
Katarzyna Chuchro

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne:
Sylwia Leśniara

[/vc_row_inner]

Kadra przedszkola dla wszystkich grup:

Małgorzata Król – Dyrektor do spraw pedagogicznych
Agnieszka Adamus – Wicedyrektor do spraw pedagogicznych, koordynator kształcenia specjalnego, terapeutka
Aneta Niemiec – Logopeda
Agnieszka Branas – Psycholog
Barbara Ksepko – Administracja, Prokurent spółki Centrum rodzinki Sp. z o.o.
Agnieszka Podziorna – Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu Centrum rodzinki Sp. z o.o.

Misja Przedszkola

W naszym przedszkolu Dziecko:

 • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,
 • jest twórcą,
 • obcuje ze sztuką,
 • zdobywa wiedzę, umiejętności i doświadczenie poprzez aktywne metody pracy,
 • poznaje świat wszystkimi zmysłami,
 • zna swoje prawa,
 • poznaje humanistyczny system wartości: piękno, prawda, dobro,
 • uczy się przestrzegać przyjętych przez zbiorowość przedszkolną norm i umów,
 • staje się wrażliwsze i przyjaźnie nastawione do świata.

Podstawa programowa

Wiek przedszkolny to bardzo ważny okres w życiu każdego młodego człowieka. Nauczyciel wybiera odpowiednie metody i formy pracy, które są dostosowane do wieku, możliwości, a także zainteresowań dziecka. W „Karmelkowym Zakątku” stosujemy metody czynne:

 • Metodę ćwiczeń – dzieci są pobudzane do naśladownictwa i utrwalania pewnych czynności. Ćwiczenia te wzbogacają ich ruchową sprawność, ale nie tylko. Metoda ćwiczeń wzbogaca wiedzę i umiejętności praktyczne.
 • Metodę zadań stawianych dziecku – metoda oparta na samodzielnej działalności dziecka. Inspirowanie do odkrywania nowych zjawisk, rozwiązywania problemów i wyciągania wniosków.
 • Metodę kierowania własną działalnością dziecka – w tej metodzie nauczyciel zobowiązany jest do inspirowania dziecka oraz zachęcania go do samodzielnej działalności, samorozwoju.
 • Metodę samodzielnych doświadczeń – nauczyciele stwarzają warunki do spontanicznych zachowań, postępowań oraz zabawy. Dzieci uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Według M. Kwiatkowskiej najlepsze wyniki osiągają metody czynne wykorzystywane wraz z połączeniem metod słownych i percepcyjnych. W związku z tym w naszej pracy stosujemy również metody słowne:

 • Metoda żywego słowa
 • Instrukcje i objaśnienia
 • Sposoby społecznego porozumienia
 • Opowiadania, rozmowy, zagadki

Do kolejnej grupy zaliczamy metody percepcyjne:

 • Metodę przykładu – nauczyciel jako wzór do naśladowania.
 • Metodę pokazu i obserwacji – dzieci mają możliwość oglądania opisywania przedmiotów, zjawisk przyrodniczych lub wykonywania uczą się wykonywania nowej czynności.
 • Metodę udostępniania sztuki poprzez oglądanie obrazów lub innych dzieł sztuki, słuchanie utworów muzycznych, utworów literackich.

Nauczyciele pracujący w „Karmelkowym Zakątku”, aby osiągnąć jak najlepsze efekty w swojej pracy, wykorzystują nowoczesne metody.

1. W zajęciach edukacyjnych:

 • Metoda czynnościowego nauczania matematyki wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej – metoda sprzyja rozwojowi inteligencji operacyjnej dzieci, uodparnia je na sytuacje trudne i rozwija ich umiejętności matematyczne przy wykorzystaniu naturalnych sytuacji życia codziennego.
 • Metoda nauki czytania Ireny Majchrzak (grupy młodsze)– imię dziecka jest słowem otwierającym świat pisma. Słowo – klucz, za pomocą którego dziecko może w sposób dla siebie najłatwiejszy i najbardziej naturalny odkryć strukturę pisma czyli relację między wyrazem napisanym a słowem mówionym i relację brzmieniową między literą a fonemem.
 • Metoda symultaniczno-sekwencyjna (pięciolatki i sześciolatki) –nauka czytania sylabami J.Cieszyńskiej.
 • Metoda Paula Dennisona – Kinezjologia edukacyjna – opiera się na założeniu, iż uczenie się nie jest procesem odbywającym się wyłącznie w mózgu. Psychika i ciało powinny funkcjonować harmonijnie. Dzieci wykonują ćwiczenia (Gimnastyka Mózgu) by wzbogacić odpowiednie partie mózgu o nowe połączenia nerwowe, pobudzają do działania obie półkule jednocześnie. Gimnastyka Mózgu zapewnia powodzenie
  w uczeniu się, ułatwia komunikowanie, uczy koncentracji na wykonywanej czynności, stymuluje do aktywności, rozwija twórcze myślenie.
 • Pedagogika zabawy „Klanza”– metoda pracy z grupą , angażuje emocjonalnie uczestników , pobudza do twórczego działania , inspiruje do maksymalnego wykorzystywania swoich możliwości , a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji .
 • Zabawy badawcze, doświadczania, obserwacje przyrodnicze

2. W zajęciach muzyczno-ruchowych

 • Metoda K.Orffa – jego zdaniem muzyka wywodzi się z mowy, ruchu i gestu. Według K. Orffa wykorzystane i przetworzone na język muzyczny powinno być to, co dziecku najbliższe: słowo, gest, ruch, otoczenie. Wykorzystujemy grę na instrumentach, ruch przy muzyce, tworzenie muzyki.
 • Metoda E.J. Dalcroze`a – metoda polega na wyjściu od muzyki (wysłuchanej piosenki, improwizacji muzycznej) do wiedzy o muzyce. Głównym zadaniem jest poszukanie drogi do muzyki poprzez różnego rodzaju działania twórcze, ćwiczenia słuchowe, głosowe, ruchowe, słuchowo-głosowo-ruchowe.
 • Metoda Dobrego Startu – najważniejszym elementem tej metody są zajęcia ruchowo – słuchowo – wzrokowe, w czasie których dzieci w rytm melodii rysują różne znaki graficzne.
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki klasycznej wg B.Strauss – dzieci słuchają muzyki klasycznej i w tym czasie wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych są to proste ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane z każdym utworem muzycznym.
 • Technika relaksacyjna – wpływa na kształtowanie pozytywnych emocji wśród dzieci. Polega na słuchaniu krótkich utworów lub fragmentów odpowiednio dobranej muzyki artystycznej, poważnej. Muzyka relaksacyjna ma bardzo duży wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie.

3. W zajęciach sportowych

 • Metoda opowieści ruchowej.
 • Gimnastyka twórcza R. Labana – ćwiczenia gimnastyczne powinny mieć formę zadań otwartych, które zapewniają swobodę i możliwość decydowania o sposobie wykonywania ruchu, a tym samym wyrażania swojej indywidualności. każdy ćwiczący wykonuje zadania ruchowe na swój sposób (bez pokazu).
 • Elementy metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – ćwiczenia mające za zadanie doprowadzić do poznania własnego ciała, wyodrębnienia własnej tożsamości. Wiele ćwiczeń wykonywanych jest z partnerem. Mają on na celu wytworzenie wzajemnego zaufania, zrozumienie, a także nauczenia współpracy.
 • Gimnastyka rytmiczna Rytmy – R. Przyborowska-Wynimko – ćwiczenia ruchowe wyzwalają naturalne formy ruchu. Zabawy na przemian wzmacniają i osłabiają ekspresję ruchową. ruch wykonywany jest zgodnie z zasadami ekonomii wysiłku. Eliminuje niepotrzebne napięcia mięśniowe u dzieci. Do opracowanych ćwiczeń gimnastycznych powstała muzyka nagrana na kasetę „ RYTMY”.
 • Gimnastyka rytmiczna – i M. Kniessów – w metodzie tej liczy się dobre samopoczucie, przyjemne przeżycia i radość ruchu. Następuje stapianie się muzyki i rytmicznych ruchów. W ćwiczeniach jest dużo improwizacji, indywidualnej interpretacji muzyki, rytmu i sposobów użycia przyboru: dużo elastyczności, płynności i swobody ruchu.
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej.
 • Gimnastyka z nietypowymi przyborami – dzieci ćwiczą np. z plastikowymi butelkami, gazetami, wstążkami itp.

4. W nauczaniu języka angielskiego:

 • Metoda Reagowania Całym Ciałem – opiera się na rozumieniu i wykonywaniu instrukcji nauczyciela. Sprawdzianem zrozumienia poleceń nauczyciela jest wykonanie czynności. Jest to skuteczna metoda nauczania dzieci, dzięki zaangażowaniu ich w zajęcia ruchowe, motywowaniu do uważnego słuchania oraz respektowaniu ich prawa do okresu ciszy.
 • Metoda komunikacyjna – na stworzeniu luki informacyjnej (information gap) i zasadzie celowego działania. Aby zaspokoić swoją ciekawość i zdobyć potrzebną informację, uczniowie przekazują sobie nawzajem brakujące elementy całości. Komunikacja jest ważniejsza niż poprawność wypowiedzi.
 • Metoda audiolingwalna – główny nacisk kładzie na poprawne powtarzanie słów i fraz językowych za wzorem (nagraniem lub nauczycielem) chórem i/lub indywidualnie. Korekta błędów następuje natychmiast po zakończeniu ćwiczenia.
 • Metoda audiowizualna – wykorzystuje dźwięk (nagranie) w połączeniu z ilustracją. Jest bardziej atrakcyjna dla dzieci dzięki wykorzystaniu różnych bodźców.
 • Metoda projektów – nadrzędnym celem tej metody jest utrwalanie i zastosowanie wcześniej poznanych słów i struktur. Ponadto nie można pominąć korzyści poznawczych i społeczno emocjonalnych wynikających z zastosowania pracy projektowej.

Opłaty

WYŻYWIENIE (całodzienne, 4 posiłki)
 • Dieta niestandardowa 21 zł
 • Dieta wyznaniowa 21 zł
 • Dieta standardowa 19 zł
WYPRAWKA na 2022/2023:
 • 300 zł
ZNIŻKI:
 • rodzeństwo Dziecka uczęszczającego do Przedszkola „Karmelkowy Zakątek”,
 • rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w ramach podstawy programowej (bezpłatne):
 • język angielski dwa razy w tygodniu po 30min
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia zindywidualizowane
Zajęcia dodatkowe FAMILY PROJECT (zajęcia płatne, dobrowolne):
 • język angielski
 • taekwondo
 • zwinne dzieciaki
 • balet
 • warsztaty 1x w miesiącu ( np. warsztaty podróżniczo-przyrodnicze, teatrzyk, warsztaty chemiczne, dogoterapia)
 • LEGO education
 • mały inżynier
 • zumba

więcej informacji na www.family-project.pl