Skip to main content

Rodo

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej zawarte są informacje o przetwarzaniu danych osobowych, których Administratorem jest Centrum Rodzinki Sp. z o. o. , ul. Por. Wąchały 7, 30-608 Kraków, reprezentowane przez Prezesa Zarządu P. Agnieszkę Podziorną, e-mail: ado@centrumrodzinki.pl. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych dzieci i Państwa podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.

1. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych P. Małgorzatą Małkiewicz, e-mail: iod@centrumrodzinki.pl.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO w celu realizacji umowy o świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych przez Przedszkole Publiczne Karmelkowy Zakątek, ul. Motarskiego 4, 30-608 Kraków w Centrum Rodzinki Sp. z o.o. oraz w celu wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO, do celów związanych z promocją Przedszkola.

3. Dostęp do danych osobowych wychowanków i rodziców/opiekunów prawnych wewnątrz struktury organizacyjnej Przedszkola będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zewnętrzne (biuro księgowe, serwis IT, obsługa informatyczna) z którymi Administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy powierzenia.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy + 5 lat (jako okres gwarancyjny i kontrolny).

5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

8. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.